Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.

Foto: Ydwine Scarse

 

Efterbliuwer

de âlde jûn tôget mei my om 
ik wol dit skimerljocht wegerje 
dêr't twingende tinzen let 
troch antike stegen âlje

yn de fierte deade freonen 
skaad rinnend mei lege glêzen 
hifkjend op wat sa komme kin 
en driigje mei de ein yn sicht

ik hear har mar roppen 
bliuw stean oan de igge 
fiel yn myn lege bûse 
de fearman lit stean wa't net betelle hat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *