Deroan

Nij fers fan Geart Tigchelaar: Deroan

Foto: Geart Tigchelaar
Deroan

Ik stean foar de spegel mei it skearmes yn ’e hân
wylst der in strieltsje bloed my by it wang
delsipelet. Mei stompe blêden snijst dy earder.
Soks is ek mar in miening, dat ik set ’m fannijs op
it fel. Stadich glidet it meske rjochting
adamsappel.

Wat konklúzje lûkst by brekme oan in miening?
Ik bedoel, botte slim kin it net wêze dat wy
deroan geane, ik haw alteast gjin wanklank
heard fan ’e dinosaurussen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *