Piepskúm en de konteners fan ôns kônsumpsymaatskappij

Hein Jaap Hilarides syn twadde moannegedicht fan jannewaris.

ready made over Zoe, ’t kontenerskip dat nijjaarsnacht boven de Waddenailanden 291 konteners wegbrocht het

Piepskúm en de konteners fan ôns kônsumpsymaatskappij

1

Op Tessel spoele kúpstoeltsys en auto-onderdelen an; op Flyland lattebooiems, kúpstoeltsys, oprôlde fleece-dekens en drie hele konteners; op Terskelling bergen speulgoed, auto-onderdelen, klapstoeltsys en ’n stikkene kontener; op ’t Rif tussen ’t Ameland en Skier 75 koelkassen en 25 koelkassen op de kwelders fan ’t fastelând; op de seedyk bij Ternaard ’n bats skoenen; bij Moddergat hândtassys, stoelen, doazen met damesskoenen en dúzzenden brokken piepskúm; op Skier bij paal 7 tiendúzzenden witte plestiken boltsys, ’n oranje speulgoedhelmpy, houtene stoeltsys, krukkys, topmatrassen, púdsys fol met goedkoop speulgoed, Philips-ledlampys, friezers, forf-rôlertsys, keukenpepier, seeppompys, Ikea-meubels, allegaar plestiken spul, twee sakken perokside en deur de noordewyn nag ’n laag plestik; op Rottumerplaat en Rottumeroog feul ferpakkingsmateriaal; en op Borkum twintig flatscreen-tillefizys.

In de see drive ’n kontener met dibenzoyl perokside en ’n kontener met lithium-ionbatterijen, stofsugerslangen, keukendoekys, autodeuren, kûnststof speulgoedhamers, kynderwagenwieltsys, gimpys, Italiaanse damessandalen maakt in Poalen, krukkys, watteerde kynderjassen in blau en rôs, nag meer oprôlde fleecedekens, Kia-autobânden, nag meer ferpakkingsplestik, skelpformige túnmeubelkussens, knalrôze stoelrûgleunings fan kûnstleer, ontelbere pompys fan hândseepflakons, kussens en rooie plestikene speulgoedklaksons.

’n Kilometerslang en fier meter breed floedmerk fan goed út de konteners fan ôns konsumpsymaatskappij, ’n goed fulde maaltydssop fan ’t plestik fan ôns wereld.
’t Juttersgeluk slaat doad in machteloashyd.

2

Maar soa drok het ’t bij de seedyk nag nooit weest.
Bij ’t gebou fan ’t Waterskap staan rijen auto’s.
Bútsoekers binne wij. Hoeken piepskúm in ’n stek.
Ik loop ’t slik in en rúm stikkys plestik op.

Hardhoutene túnstoelen, ’n oprôlde matras, skoenen, ses gelikense kynderjassys, dúzzenden frôlyssandalen, rôlen dúzzenddingedoekys, nag meer ferpakkingsmateriaal, lampys, forf-rôlers, ontelbere slanchys foor hândseeppompys, autodeuren, kûnststof planten, meer matrassen, meer skoenen, meer slanchys foor hândseeppompys, meer forf-rôlers, bêdegoed.

De reder betaalt de kosten fan ’t skoanmaken (en broedt op ’n passend gebaar).
Ferbranningsovens sette de anspoelde rommel om in stroom.

Skietark, nag meer ferpakkingsmateriaal en fytsonderdelen.
Miljoenen piepskúmboltsys in de booiem woeien.
Plestikene korreltsys in de bekken fan fissen,
Konteners in de netten fan fissers,
Seedieren ferstrikt in foorwerpen.
De see slokt ’t giftige perokside op.

3

’n Speulgoedtraintsy, ’n speulgoedbadsy en miljarden korrels piepskúm, granulaat en nurdles in ’t floedmerk; de hardplestikene korrels kleve an kwelderplanten, pôlen helmgrâs en boeregrâs.

’n Krukky dobbert in de floedlyn.
Waardeloas worren! Wegwerpartikel!

Ja, d’r is oog foor duursemens.
Maar wer is de samenhang?
Wie set de wissels om?

Kussentsys, My Little Pony’s, korven, tv’s, Hawaï-sjurts, koelkassen en honnespeultsys.

Wij wille goedkoop spul, ferfoerd in piepskúm en de konteners fan ôns kônsumpsymaatskappij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *