Kariljon en Poëzy

8 juny 2018
Hofplein, Ljouwert
19.30 oere

Muzyk en poëzy fan Fryske grûn. Fiif komponisten ha nij wurk foar it kariljon/de beierd skreaun. Fiif Fryske dichters reägearje yn lûd en wurd. Beierdmuzyk en dichtkeunst yn it Frysk, Bildts en Stellingwarfs komme op 8 juny byinoar op it Hofplein yn Ljouwert. Harkje dan nei it âldste muzykynstrumint fan Ljouwert en hear wat de dichters der bybringe.

Dielnimmende komponisten en dichters:

Cees Hiep + Cornelis van der Wal (Frysk)
Joop Visser + Hein Jaap Hilarides (Bildts)
Hoite Pruiksma + Aggie van der Meer (Frysk)
Pieter Bakker + Tsjisse Hettema/Aafje Bouwer (Stellingwarfs)
Feike van der Zee + Henk Nijp (Frysk)

Kariljon en Poëzy is in projekt fan CityProms, Afûk en RIXT, nei in idee fan komponist Feike van der Zee.

Hjir folget it beierdgedicht fan Aggie van der Meer

WACHTSJE…..

Wachtsje….
wat jo hearre
dyn earen streaket
is foar jo
foar dy

Is in jefte…..
in lûd dat sjongen is
betsjoenen is
rynsk is
Treast en lok

Nûget dy te dûnsjen
omearmet dy
flústeret de leafste namme
jout dy de wurden
foar it liet fan dyn langsten

Net ferjitte…..
it heugen fan wat wie
gelok wie
skrinende ferealens
dat bliuwt, bliuwt

Wachtsje……
wat jo fiele
de treastende triennen
fertelle it ferhaal fan de dea
stille tsjûge

Altyd wer
Altyd wer

© Aggie van der Meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *