April 2018

Fûgeltsjelân

Under de reek fan Ljouwert en lyk njonken de Dairy Campus wol in groepke froulju wenje en wurkje om sjen te litten dat it oars kin en dat it oars moat yn ‘e wrâld. By de iepening fan Stichting Frijlân hat ús moannedichter fan april, Piter Yedema, ûndersteand fers foardroegen. It soe Piter syn lêste …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *