Dy oanslute?

RIXT is in iepen dichterskollektyf.
Wa’t poëzy yn it Frysk skriuwt, of yn in Fryske streek- of stedstaal, kin har/him oanslute.

Ast dy oanslútst by RIXT
– praatst mei oer de gong fan saken en de rjochting fan it kollektyf
– kinst altyd aktuële gedichten foar de webside ynstjoere
– wurdst frege om in kear Dichter fan de Moanne te wêzen (meist nee sizze)
– krijst útnûgings om mei te dwaan oan ús guerrilla-aksjes en de projekten dêr’t RIXT by belutsen is
– krijst in persoanlike dielside op ús webside mei dyn ynstjoerde gedichten

Hâld der foar it ynstjoeren fan gedichten rekken mei dat wy in redaksjegroep ha dy’t besiket om derfoar te soargjen dat de kwaliteit fan it wurk dat op ús webside publisearre wurdt, op nivo is. It stiet de redaksje dêrom frij om wurk te wegerjen of korreksjes foar te stellen. De redaksje bestiet op dit stuit út Simon Oosting, Friduwih Riemersma, Henk Nijp en Syds Wiersma.

Oanmelde kin troch in email te stjoeren oan
post@rixt.frl
post@rixt.eu