Foto’s en filmke RIXT-dichters op it Greidhoek’ Festival te Wommels

Op 22-09-18 wiene fiif dichters fan RIXT oanwêzich op it jierlikse Greidhoek’ Festival yn Wommels, te witten Simen de Jong, Jetze de Vries, Syds Wiersma, Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar. Tsjek de foto’s!

Jetze de Vries
Geart Tigchelaar
Elmar Kuiper
Syds Wiersma
Simen de Jong

de man op ’e fyts

tak

tak

tak

tak

alle moarnen itselde

tak

tak

tak

tak

it ritme is gelyk
oan de omgong fan myn trapers
de pear meters wurde nea minder
de ôfstân yn myn holle wurdt al lytser

tak

docht syn kettingkast
it makket ús beiden net út
watfoar waar oft it is
ik moat nei skoalle

tak

en hy moat my
wat er no krekt wol
is de jacht genôch
wurdt syn fantasije
thús yn in âld sok útstoarten

tak
geane wy de bocht om
by de Tsjaardema’s
de boer seagen wy nea
mar de boerin namste mear
dy’t wy steefêst muoike neamden
yn har skelk sieten smoarge bûsdoeken
mar ek in see oan suertsjes

tak

it keale stik dêr’t de wyn
meast ferkeard stiet
hjoed is sa’n dei
sa stil dat de tak
noch grimmitiger klinkt
op it perverse ôf

tak

it hûs dêr’t Teade wenne
dy’t yn syn koarte libben
faker ferhûze wie as de roeken
nesten bouwe yn ’e beammen
op it hiem mei’t syn heit
op ’e nij beroppen waard
yn in gemeente dêr’t ik de namme
fan fergetten bin

tak

moarns is de wrâld op syn moaist
as it sintsje har nochris omdraaid
as de blêden noch slomje
fluitsje ik foar it lêst nei skoalle
om fan ’e man op de fyts ôf te wêzen

tak

tak

tak

tak
tak
tak
tak

© Geart Tigchelaar

Foto’s Dichters fan RIXT by de Pauperfontein yn Drachten

Op 1 Septimber 2018 wiene Tsjisse Hettema, Cornelis van der Wal en Geart Tigchelaar aktyf as Dichters fan RIXT by de Pauperfontein yn Drachten. Tsjek de foto’s, makke troch Geart Tigchelaar (syn kamera).

Geart Tigchelaar, Henk de Boer, Tsjisse Hettema, Cornelis van der Wal
Geart Tigchelaar
Henk de Boer (fan de Pauperfontein)
Cornelis van der Wal
Tsjisse Hettema

 

 

 

 

Fryske poëzij by ‘Dichters in de Prinsentuin’

Ofrûne wykein wie de Fryske poëzy goed fertsjintwurdige by de ienentweintichste ôflevering fan Dichters in de Prinsentuin yn Grins. Dat begûn sneon al op it sfearfolle Theeveld en yn de Loofgangen mei optredens fan Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga. Sneintemoarn stie it festivalprogramma alhiel yn it teken fan Fryske dichters. In grutte groep poëzyleafhawwers sammele har op it binnenplein fan it Skipfeartmuseum foar in Fryske-Brunchkuiertocht. Elmar Kuiper, Gerrit de Vries en Syds Wiersma iepenen dêr de kuiertocht. Se makken it dek fan it skûtsje Alida ta har poadium. Dêrnei waard Reid-Wurd-Wyn, de nije Font-film fan Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp, yn it Skipfeartmuseum fertoand. Spitigernôch moast Hettinga him siik ôfmelde foar syn koarte ynlieding oer de steat fan de hjoeddeiske Fryske poëzy. Yn stee dêrfan ynterviewden Kuiper, De Vries en Wiersma elkoar oer har dichterlik krewearjen. Op de Grutte Merk wie Geart Tigchelaar doe al dwaande mei de warming-up foar syn dichtersbattle mei de Grinzer dichter Myron Hamming. Tigchelaar, dy’t hope hie op in flugge knock out, wûn it gefjocht neffens de Rotterdamse skiedsrjochter Dean Bowen, úteinlik op punten. De Fryske brunchkuier einige yn de Prinsentuin mei kliemske sûkerbole en The Siskins, in nij oersetters-sangerstrio mei û.o. Friezinne Klaske Kamstra. Neidat Arjan Hut it publyk op it Theeveld soel heupwidzje liet op fersen út syn bondel Aurora Bossanova, treden de neamde dichters middeis op yn de Loofgangen.

De foto’s binne snein makke troch Ydwine Scarse en Geart Tigchelaar

 

Geart Tigchelaar
Syds Wiersma
Gerrit de Vries
Arjan Hut
Elmar Kuiper

 

 

Dichters fan RIXT by de Pauperfontein yn Warkum

Op sneon 07-07-18 hawwe Edwin de Groot, Evita Bakker, Cornelis van der Wal en Geart Tigchelaar by de pauperfontein yn Warkum optreden. As in echt iepen mienskipskollektyf sluet Wiebe Zoethout as Hylper dichter him oan dy’t hurd yn de boekwinkel wat gedichten útdraaid hie. Tank oan Henk de Boer dy’t ús in poadium bea en letterlik en figuerlik yn it sintsje sette.

Foto’s Geart Tigchelaar en Evita Bakker

Wiebe Zoethout
Henk de Boer
Edwin de Groot
Evita Bakker
Cornelis van der Wal
Geart Tigchelaar, foto Evita Bakker

 

Dichters fan RIXT yn Boalsert

Op 30-06-2018  hawwe de dichters Aggie van der Meer, Pieteke de Boer, Jetze de Vries en Syds Wiersma besikers fan it strjitfestival BOLStjurrich mei it heamiel yn Boalsert poëtysk ûnderholden. Hja hawwe foardroegen by de Broeretsjerke en yn it romrofte Boekhús, dêr’t ea de Koperative Utjouwerij begûn is.