Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Livestream

Bob en Flo hâlde in barbekjû
buorlju bakke mei
Fagradalsfjall is hotspot
fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf
fan de richel yn floeiber stien
by skimer ljochtsje feloranje ieren op
stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers
en dronefleaners
dampende dea krûpt stikem
ferrifeljend stadich nei teannen ta
tink om oardel meter mar mear noch
MOVE!!!
mei de kop foar ús byld wei
Bob siket mei flamjende eagen
freget om fullscreen 
Flo set in falleifoljende polonêze yn
de chat dûnset der wyld oerhinne
by jûn soarget Sif foar opskuor
ferswolget Bob de live-kamera

	

Kammeraat

In drôf gedicht fan Syds Wiersma

Kammeraat

Earder hjoed noch op ’e skurte
nimst it dierke út ’e plasse bloed,
draachst it stadich de strjitte oer
nei dêr’t it krekt likegoed
as dy de dei begûn, de jûn
yn ’e lea sakje liet. De dea,
is it libben dêr in bouwurk foar
dan leit er no rêstich en klear
ûnder syn aanst bloeiende 
klimmerbeam.

kamp morra

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2022 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘kamp morra’ is syn tredde fers dat skreaun is nei oanlieding fan ‘Kamp Morra’ by Moarre.
De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

et locht en de wiend
daansen
om et huus op ’e rots an ’e rane 
iets
vergliedet van zwart naor gries in mi’j

ik wil daor ok
daansen om mi’jzelf
as een woepsterd altemis
in de stokken te hoolden

de uutbundighied van kleur
de ruumte van et huus
de trappe die’t opstiegt uut mien heuft

de rots hoolt alles verrassend strak
bi’jmekeer
et snoert mi’j in tegen de kaante
wat et inhoolt
ik zuke et smalle pattien
dat langzem omhoge mien heufd omlegens trekt

de bakker

De bakker is Tsjisse Hettema syn earste moannegedicht foar RIXT fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar
de bakker

de bakker
dy’t op syn koekedaai
omstammeret

op knibbels leit er
ûnder de baktafel
yn it stof
fan de flier in figuer te knetsjen

dan stookt in âlde
psalmberiming
it krusige hert
heech
yn him op

sjocht er út it rút wei
syn frou
de ruten dwaan

yn it finsterbank
har hannen

elke beweging
in tongerslach

troch de seismobolle
binnenkant fan syn holle
wjerljochtet it

oer har havene hannen sjit in flak ljocht
om âlde skuld teplak te ritsen

syn gemoed 
hat gjin weet fan de sinne 
op al har binnenwetters

út al har registers oargelt
wetter

de ferbazing
dan wer fjoer
in reade stoarm leit op ’e loer

sniebaleffekt

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2022 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘sniebaleffekt’ (‘sneeuwbaleffect’) is syn twadde fers dat skreaun is nei oanlieding fan it skoandere winterwaar medio febrewaris.
De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.